До НТС - Стара Загора
Фонд “Образование и наука”

М О Л Б А

От _____________________________________________________________________________________

ученик в __________________________________________________________________________(училище)

живущ_________________________________________________________________тел.______________

Уважаема г-жо Председател,

Моля на основание чл.4, т.1 от Правилника на Фонд “Образование и наука” да бъда допуснат за участие в обявения конкурс на НТС – Стара Загора за …………….година.
Прилагам :
1.Удостоверение, издадено от канцеларията на училището където съм ученик, включващо: уверение, че съм записан за редовен ученик за учебната ………………г., успеха ми през предходната учебна година и препоръка от Педагогическия съвет .
2. Документи удостоверяващи постигнатите успехи от участието ми в научно-технически прояви на международно, национално и регионално ниво
.

……… 200…г.
гр.Стара Загора

С уважение:

_______________________________________________________________________________________
Тази част се попълва от канцеларията на съответното училище.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Училище_________________________________________________________издава настоящия документ

в уверение на това, че______________________________________________________________________

е ученик от __________клас през учебната _____________ г. и има успех от предходната учебна година

_______________________________________________________________________________________
Педагогическият съвет дава следната препоръка за ученика:_______________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Дата:

Подпис и печат:

______________________________________________________________________________________
Тази част се попълва от канцеларията на НТС – Стара Загора

Документите са получени в канцеларията на НТС – Стара Загора на ……………………..200..г.

Приел документите:

Подпис и печат

<< -- назад